Tuesday, May 20, 2014

Ajam Nirvikalpam

Ajam nirvikalpam nirakaramekam
niranamdamanamdamadvaitapurnam
param nirgunam nirvishesham niriham
parabrahmarupam ganesham bhajema !!

Gunatitamanam cidanamdarupam
cidabhasakam sarvagam dhyanagamyam
munidhyeyamakasharupam paresham
parabrahmarupam ganesham bhajema !!

Jagatkaranam karanaj~janarupam
suradim sukhadim gunesham ganesham
jagadvyapinam vishvavamdyam suresham
parabrahmarupam ganesham bhajema !!

No comments:

Post a Comment

Hey ther,
Thanks for visiting my blog.
Feel free to write whats in ur mind about the post you read..!! A Good day to u!!